Warunki

I. Úvodne ustanovenia

1. Spoločnosť MADWIRE, s. r. o. , so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO:47 436 310, DIČ 2023901869, IČ DPH SK2023901869, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 92577/B (ďalej len "Prevádzkovateľ") vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktoré upravujú vzťahy medzi Majiteľom Vstupenky, Prevádzkovateľom a Usporiadateľom. Obchodnú, technickú a zákaznícku podporu pri predaji Vstupeniek vykonáva spoločnosť Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36029076, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej aj ako „Zoznam“).

II. Definícia pojmov

1. Stránka je webová stránka dostupná v sieti Internet umiestnená na doméne predpredaj.sk a na predpredaj.zoznam.sk.

2. Zákazník je osoba, ktorá je registrovaná na Stránke, kde môže využívať rozšírené možnosti Služby v Zákazníckom profile podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa.

3. Majiteľ je osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s Predajcom a zakúpila Vstupenku prostredníctvom Služby na Stránke alebo na Predajnom mieste.

4. Služba je samostatný predajný a informačný elektronický systém na objednávanie, predaj,  distribúciu Vstupeniek a zverejňovanie informácií o Podujatiach.

5. Podujatie je verejné predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru (napr. koncerty, festivaly, divadelné, hudobné, audiovizuálne, filmové predstavenia, športové zápasy alebo iné spoločenské podujatia), na ktoré sa prostredníctvom Služby predávajú Vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva Usporiadateľ. Podujatie je službou súvisiacou s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich Usporiadatelia zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

6. QR kód (z anglického Quick Response) je špecifický a jedinečný dvojrozmerný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok, ktorý v  sebe obsahuje zakódovanú informáciu o Vstupenke. Platnosť Vstupenky sa overuje pomocou QR čítačky v mobilnom telefóne alebo v inom zariadení. Po overení platnosti Vstupenky sa kód znefunkční a jeho ďalšie použitie nie je možné.

7. Čiarový kód je strojom čitateľné označovanie pomocou množiny hrubých a tenkých čiar.

8. Prevádzkovateľ je spoločnosť MADWIRE, s. r. o. , so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO:47 436 310, DIČ 2023901869, IČ DPH SK2023901869, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 92577/B, ktorá na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s Usporiadateľom podujatia, sprostredkúva predaj Vstupeniek a zabezpečuje ich distribúciu, a to prostredníctvom Služby.

9. Usporiadateľ je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce Podujatia, resp. sprostredkovávajúce ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino), ktoré je s Prevádzkovateľom v zmluvnom vzťahu umožňujúcom sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatia a výkon s tým súvisiacich činností na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji a distribúcii vstupeniek.

10. Zákaznícky profil je skupina funkcií na Stránke, ktorá umožňuje Zákazníkovi po použití jedinečných prihlasovacích údajov pomocou prihlasovacieho mena a hesla sledovať stav vybavenia objednávky Vstupeniek, stav realizácie platby, prístup k zakúpeným Vstupenkám a iné funkcie, ktoré sú aktuálne v ponuke Predajcu.

11. VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky pre nákup Vstupeniek na Podujatia a sú súčasťou každej zmluvy o kúpe Vstupeniek. Aktuálne znenie VOP je dostupné na Stránke.

12. Cena je cena za jednu Vstupenku/typ Vstupenky na konkrétne Podujatie, ktorá je vždy uvedená pri konkrétnom Podujatí zverejnenom na stránke. Cena je uvedená  vrátane DPH.

13. Výdajné miesto je kamenná predajňa alebo iné zariadenie alebo prevádzka inej osoby ako Prevádzkovateľ alebo Usporiadateľ, ktoré je na základe zmluvy s Prevádzkovateľom oprávnené vydávať Štandardné Vstupenky. Výdajné miesto vydá Majiteľovi Vstupenky po overení jedinečného kódu na identifikáciu pre výber objednávky. Zoznam Výdajných miest je uvedený na Stránke.

14. Predajné miesto je kamenná predajňa, stánok, iné zariadenie alebo prevádzka inej osoby ako Prevádzkovateľ alebo Usporiadateľ, ktoré je na základe zmluvy s Prevádzkovateľom oprávnené predávať Vstupenky a po uskutočnení kúpy Vstupeniek ich vydávať Majiteľom. Zoznam Predajných miest je uvedený na Stránke.

16. ZoOS je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18. Vstupenka je cenina umožňujúca jej Majiteľovi spravidla jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Vstupenka môže byť vystavená v jednej z nasledujúcich foriem:
a) Štandardná Vstupenka je vystavená v papierovej forme Prevádzkovateľom alebo osobou poverenou Prevádzkovateľom na Výdajnom mieste alebo na Predajnom mieste. Tento typ Vstupenky obsahuje názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, číslo alebo iné označenie sektora/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód alebo čiarový kód, identifikáciu Usporiadateľa Podujatia, identifikačné číslo Vstupenky, ochrannú vrstvu (termofarba).
b) Elektronická Vstupenka je vystavená v elektronickej forme s QR kódom /čiarovým kódom bez ochranných prvkov. Tento typ Vstupenky obsahuje názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, číslo alebo iné označenie sektora/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód alebo čiarový kód, identifikáciu Usporiadateľa Podujatia, identifikačné číslo Vstupenky

19. Poukážka je cenina vydaná v elektronickej forme, ktorá slúži na úhradu ceny za Vstupenku a je opatrená jedinečným kódom. Hodnota poukážky, ktorá môže byť použitá na úhradu ceny za Vstupenku a platnosť Poukážky sú vyznačené na Poukážke. Z Poukážky sa nevydáva. Poukážku nie je možné zakúpiť na Predajných miestach.

III.  Kúpa Vstupeniek a Poukážok

1. Prevádzkovateľ na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v prospech Usporiadateľa a zároveň v mene Usporiadateľa prijíma od Majiteľov Vstupeniek finančné prostriedky zodpovedajúce cene Vstupeniek. Uhradením ceny Vstupenky Majiteľ Vstupenky uzatvára zmluvu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia.

2. Prevádzkovateľ vydáva Poukážky v elektronickej forme, ktoré slúžia na úhradu ceny za Vstupenky. Predajcom Poukážok je Prevádzkovateľ.

3. Majiteľ môže kúpiť Vstupenky
a) na základe vyplnenia a potvrdenia objednávkového formulára na Stránke a po zaplatení ceny za Vstupenky
b) na Predajnom mieste zaplatením ceny za Vstupenky

4. Kupujúci môže kúpiť Poukážky len na Stránke na základe vyplnenia objednávky a po úhrade ceny, ktorá je vyznačená na Poukážke. 

5. Platba za Vstupenky je možná jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) na Stránke cez systém CardPay, ktorý je dostupný pre zákazníkov všetkých bánk,
b) na Stránke cez internetbanking vybraných bánk podľa aktuálnej ponuky
c) v hotovosti na Predajných miestach
d) na Stránke formou Poukážky.
Platba za Vstupenky nie je možná na Výdajných miestach. Platba formou Poukážky nie je možná na Predajných miestach.

6. Platba za Poukážky je možná len jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) na Stránke cez systém CardPay, ktorý je dostupný pre zákazníkov všetkých bánk,
b) na Stránke cez internetbanking vybraných bánk podľa aktuálnej ponuky

7. Po úhrade kúpnej ceny Prevádzkovateľ doručí potvrdenie uzatvorenia kúpnej zmluvy Majiteľovi Vstupeniek alebo kupujúcemu Poukážok formou e-mailu.

8. Prevádzkovateľ doručuje Vstupenky jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) Elektronickú Vstupenku e-mailom na adresu Majiteľa uvedenú v objednávke,
b) Elektronickú Vstupenku uložením v Zákazníckom profile, ak je Majiteľ súčasne Zákazníkom,
c) Štandardnú Vstupenku osobným prevzatím na Výdajnom mieste alebo na Predajnom mieste; overovací kód slúžiaci na overenie oprávnenia na vyzdvihnutie Vstupenky je Majiteľovi odoslaný na jeho e-mail a súčasne sprístupnený aj v Zákazníckom profile, ak je Majiteľ aj Zákazníkom,
d) iným spôsobom, ak takýto spôsob bude výslovne uvedený ako jedna z možností doručenia Vstupenky pred uzatvorením kúpnej zmluvy na Vstupenky

9. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť počet Vstupeniek, ktoré je možné kúpiť v rámci jednej objednávky.

10. Prevádzkovateľ je oprávnený nesprostredkovať uzatvorenie zmluvy s Usporiadateľom, ak by jej uzavretie bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi, alebo ak kupujúci nesúhlasí s VOP odmietne poskytnutie svojich osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenia plnenia zmluvy alebo ak kupujúci riadne nevyplní objednávku, resp. je neurčitá.

11. Vstupenka slúži ako doklad o kúpe; ak Majiteľ Vstupenky požaduje aj vydanie faktúry alebo iného potvrdenia o uzatvorení kúpnej zmluvy, môže so žiadosťou kontaktovať Prevádzovateľa pred ukončením nákupného procesu na info@predpredaj.sk.
Rovnakým spôsobom postupuje aj kupujúci Poukážky, ak požaduje vydanie potvrdenia o kúpe Poukážky.

 IV. Práva a povinnosti Majiteľa Vstupenky a Poukážky

1. Majiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť, pokiaľ nie je Usporiadateľom výslovne stanovené v prípade konkrétneho Podujatia inak.

2. Majiteľ Vstupenky je povinný na Podujatí sa riadiť organizačnými a bezpečnostnými pokynmi Usporiadateľa, v opačnom prípade je Usporiadateľ oprávnený odmietnuť vstup Majiteľa Vstupenky na Podujatie alebo obmedziť jeho pohyb na mieste konania Podujatia.

3. Majiteľ Vstupenky môže uplatniť na vstup na Podujatie len Vstupenku vytlačenú na čistý papier formátu A4 na laserovej tlačiarni, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia a zväčšenia, každú jednu Vstupenku vytlačenú na jeden hárok papiera.

4. Vstupenka bez QR/čiarového kódu alebo inak poškodená Vstupenka je neplatná a jej Majiteľovi nebude umožnený vstup na Podujatie.

5. V prípade overovania vstupov cez QR alebo Čiarový kód sa po overení kódu pri vstupe kód deaktivuje a Vstupenku nie je možné opäť použiť. Usporiadateľ povolí vstup na Podujatie len na základe tej Vstupenky, ktorá bude overená čítacím zariadením pre príslušný kód ako prvá. Opakovane predložená Vstupenka alebo kópia Vstupenky neoprávňuje jej držiteľa k vstupu na Podujatie, a to bez ohľadu na to, kto ju predloží.

6. Vstupenky nie je možné vrátiť ani vymeniť za iné Vstupenky alebo za hotovosť, okrem prípadov uvedených v Reklamačnom poriadku.

7. Majiteľ Vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku aj kupujúci Poukážku vrátane údajov na nich uvedených ihneď po doručení alebo prevzatí a prípadné  vady môže namietať postupom podľa Reklamačného poriadku.

8. Vstupenky alebo Poukážku je možné darovať tretej osobe.

9. Je zakázané kupovať Vstupenky na účely ich ďalšieho predaja, najmä na  základe inzercie predaja vo vzťahu k tretím vopred neurčeným osobám.

10. Od zmluvy o kúpe Vstupeniek nie je možné odstúpiť v zmysle  7 ods. 6  písm.  k) ZoOS.

11. Poukážku je možné použiť na kúpu Vstupeniek alebo darovať tretej osobe, ktorá ju využije na kúpu Vstupeniek. Poukážka, ktorá nebola použitá na kúpu Vstupenky počas doby platnosti vyznačenej na Poukážke, stráca platnosť. Majiteľ poukážky nemá nárok na náhradu  hodnoty Poukážky. Poukážka musí byť využitá  počas jednej objednávky v celej hodnote Poukážky, nie je možné jej čiastočné využitie v rámci viacerých objednávok. Cenu za Vstupenky prevyšujúcu hodnotu Poukážky musí uhradiť Majiteľ pri kúpe Vstupeniek niektorým z dostupných spôsob úhrady ceny za Vstupenky. Hodnota Poukážky, ktorá nebude využitá  v jednej objednávke,  stráca platnosť a celá Poukážka sa považuje za využitú v plnom rozsahu.

12. Kupujúci Poukážky, ktorý je spotrebiteľom, je v zmysle ustanovenia § 7 ZoOS oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia Poukážky.  Od kúpnej zmluvy o Poukážke nemôže odstúpiť iná osoba ako Kupujúci, t.j. osoba ktorej Kupujúci poukážku daroval. Peniaze za Poukážku budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Poučenie spotrebiteľa a formulár na odstúpenie od zmluvy je v prílohe týchto VOP
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak pri kúpe poukážky udelil súhlas s jej poskytnutím pred uplynutím lehoty na odstúpenie a Poukážka bola použitá v plnom rozsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

V.Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Usporiadateľa

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie, zmenu či zrušenie Podujatia. Zmluvný vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom Vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného Podujatia, prípadne pokyny Usporiadateľa.

2. Prevádzkovateľ zverejní informáciu o zmene alebo zrušení Podujatia na Stránke v čo najkratšom možnom čase do doručení informácie od Usporiadateľa. Za doručenie informácie o zmene alebo zrušení Podujatia na zverejnenie zodpovedá Usporiadateľ.

3. V prípade straty, poškodenia alebo krádeže Vstupenky Prevádzkovateľ neposkytuje novú/náhradnú Vstupenku.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zmenu alebo zrušenie Podujatia zo strany Usporiadateľa.

5. Ak Usporiadateľ informuje Prevádzkovateľa o zmene alebo zrušení Podujatia, Prevádzkovateľ informuje Majiteľov Vstupeniek o postupe a spôsobe vrátenia ceny za Vstupenky na Stránke alebo  formou elektronickej pošty. Ak podľa oznamu bude cena za Vstupenku vrátená prostredníctvom Prevádzkovateľa, Majiteľ vstupenky musí postupovať podľa pokynov Prevádzkovateľa zverejnených na Stránke. K žiadosti o vrátenie kúpnej ceny je potrebné doložiť relevantný doklad o  úhrade na účet  Prevádzkovateľa (napr. bankový výpis), číslo Vstupenky a číslo účtu, na ktoré Majiteľ žiada vrátiť peniaze za Vstupenku. 

6. Prevádzkovateľ môže vrátiť cenu za Vstupenku iba po dohode s Usporiadateľom. V prípade, ak podľa oznamu vydaného Usporiadateľom alebo Predajcom na základe dohody s Usporiadateľom bude cena za Vstupenku vrátená priamo Usporiadateľom, Majiteľ Vstupenky vybavuje žiadosti o vrátenie ceny za Vstupenku priamo s Usporiadateľom spôsobom uvedeným v oznámení o zmene/zrušení Podujatia.

7. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.) sa v prípade zrušenia Podujatia neposkytuje.

VI. Reklamácie

1. Majiteľ Vstupenky a kupujúci Poukážky sú oprávnení uplatniť reklamáciu v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov podľa Reklamačného poriadku.  

VII. Zodpovednosť za škodu

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené konaním, nekonaním alebo oneskoreným konaním Podujatia, zmenami zavinenými porušením povinností Usporiadateľa, ani za škody, ktoré môžu Majiteľovi Vstupenky vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s konaním alebo nekonaním Podujatia.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá:
a) za poškodenie a stratu Vstupeniek zavinené Majiteľom Vstupenky
b) za oneskorené prevzatie Štandardných Vstupeniek uložených na Výdajnom mieste
c) za zlyhanie doručenia Vstupeniek alebo Poukážok v dôsledku nesprávnych alebo neúplných údajov uvedených Majiteľom Vstupenky alebo kupujúcim Poukážky
d) za nesprávnu tlač Vstupenky, ak Majiteľ vstupenky nedodržal minimálne technické požiadavky uvedené pri príslušnom type Vstupenky v zmysle týchto VOP.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené softvérom alebo výrobkami tretích strán použitými pri kúpe alebo doručovaní Vstupenky alebo Poukážky, za chyby a vady Vstupenky alebo Poukážky alebo zlyhanie jej doručenia v prípade prekážok spôsobených Majiteľom Vstupenky alebo kupujúcim Poukážky, napr. neposkytnutie dostatočnej súčinnosti, škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením napriek tomu, že Prevádzkovateľ vyvinul primerané úsilie, ktoré od neho možno oprávnene očakávať, na ochranu dát, škody spôsobené v dôsledku zanedbania povinností prevencie a ochrany dát zo strany Majiteľa Vstupenky alebo kupujúceho Poukážky, škodu spôsobenú nesplnením ktorejkoľvek podmienky alebo povinnosti Majiteľa Vstupenky  alebo kupujúceho Poukážky stanovených kúpnou zmluvou vrátane jej neoddeliteľných súčastí, najmä  týchto VOP.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP.

2. Prevádzkovateľ oznámi zmenu VOP vhodným spôsobom, napr. prostredníctvom Výdajného miesta, zverejnením zmenených VOP na  Stránke, informačných materiáloch, tlačových správach, písomne, elektronickou poštou, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom, a to najneskôr ku dňu účinnosti zmeny VOP. Zmena  VOP je účinná ku dňu uvedenému Predajcom v oznámení o danej zmene.

3. Zmena VOP sa netýka tých častí VOP, ktoré nie je možné v zmysle platných právnych predpisov jednostranne zmeniť voči kupujúcemu Poukážky a Majiteľovi Vstupenky, ktorí sú spotrebiteľmi. V takom prípade sa na daného kupujúceho a Majiteľa Vstupenky uplatnia VOP v znení platnom v čase uzavretia Kúpnej zmluvy.

4. Majiteľ Vstupenky a kupujúci Poukážky, ktorý je spotrebiteľom, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Prevádzkovateľ na žiadosť, reklamáciu alebo inú námietku užívateľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva používateľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, čím nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.  Podmienky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Používateľ – spotrebiteľ môže využiť na riešenie svojich sporov aj platformu „Riešenie sporov on-line“ založenú Európskou komisiou na webovom sídle https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

5. Na všetky právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim Poukážky a Majiteľom Vstupenky sa vzťahuje hmotné a procesné právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak je niektorá z týchto osôb cudzinec.

6. Tieto VOP sú platné a účinné od 16.1.2017. Zmena VOP bude zverejnená na Stránke s uvedením dátumu ich účinnosti.

V Bratislave, 16. Januára 2017

 

 MADWIRE, s. r. o.